76363 (Goree TX) Land for Sale

380 acres Goree, TX - Listing
$532,000
380 acres
Goree, TX 76363
(Knox County, TX)
80 acres 111 CR 4389, Goree, TX - Listing
$86,900
80 acres
111 CR 4389
Goree, TX 76363
(Knox County, TX)